Mission:

Det er Peqqissannermik Ilinniarfik´s mission at udvikle og gennemføre godkendte sundhedsfaglige uddannelser og kurser af høj kvalitet relateret til sundhed, omsorg og pleje. Uddannelserne og kurserne skal medvirke til at gøre den samlede sundheds- og omsorgssektor og samarbejdspartnere i stand til at realisere og nå deres mål.

Uddannelserne og kurserne skal ligeledes sikre, at eleverne og kursisterne tilegner sig personlige og faglige kvalifikationer / kompetencer, som de kan anvende i forhold til deres arbejds- og hverdagsliv.

Udgangspunktet for vores arbejde er en tæt kontakt med vores samarbejdspartnere samt en anerkendende læringsrum, der giver optimale udfordringer og udviklingsmuligheder for eleverne og kursisterne.

 

Vision

Det er Peqqissaanermik Ilinniarfik (PI)´s vision:

-    at være en attraktiv og dynamisk sundhedsfaglig skole.

-    at uddanne og kompetenceudvikle personer på forskellige niveauer, der kan honorere de mangeartede sundheds- og samfundsmæssige udfordringer

-    at være en samfundsansvarlig skole, hvor vi ud over at uddanne mennesker også er med til at bevidstgøre og udvikle dem som almen borger med samfundsansvar.

-    at PI som skole også er med til at delagtiggøre den almene befolkning om sundhed, miljø og rettigheder.

Vores samfundsansvarlige tilgang kommer til udtryk i vores valg samt daglige handlinger.

Det lykkes os, fordi vores værdigrundlag og læringsmiljø giver plads til at personlige og faglige kompetencer udfordres og derved udvikles.

 

Mission:
It is Peqqissannermik Ilinniarfik's mission to develop and implement the approved health professional education and training of high quality related to health. The programs and courses to help make the entire health sector and its partners in a position to realize and achieve their goals.
The programs and courses must also ensure that pupils and students acquire personal and professional skills / competencies that they can apply in relation to their work and everyday life.

The starting point for our work is a close contact with our collaborators and an appreciative learning spaces that provide optimal challenges and opportunities for pupils and students.


Vision:
It is Peqqissaanermik Ilinniarfik (PI) 's vision:
- To be an attractive and dynamic health professional school.
- Training and skills development of people who can meet the health and social challenges in all niveau'er.
- Being a socially responsible school where we go beyond educating people also helps to sensitize them as public citizen on social responsibility.
- PI as school also helps to share with the general population on health, environment and rights.

Our socially responsible approach is reflected in our choices and daily actions.
We succeed because our ethos and learning environment to provide space for personal and professional skills are challenged and therefore developed.