Peqqissaanermik Ilinniarfik blev etableret 1. maj 1993 med bl.a. det formål at virke som en drivkraft i udviklingen af det grønlandske sundhedsvæsen. Baggrunden for etableringen var, at Grønlands Hjemmestyre i takt med overtagelsen af sundheds- væsenet som ansvarsområde fra den danske stat ønskede at etablere et uddannelsessted for grund-, efter- og videreuddannelser indenfor sundhedsområdet.

I oktober 2008 besluttedes at alle uddannelser skulle ligge under departement for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. Dette medførte, at sygeplejestudiet blev lagt ind under Ilisimatusarfik, kursus- og efteruddannelsesområdet fortsat blev lagt under Sundhedsvæsenet, at de grundlæggende sundhedsuddannelser etableredes som en brancheskole og fik driftansvaret for Peqqissaanermik Ilinniarfik.

Alle 3 områder er fysisk placeret på Peqqissaanermik Ilinniarfik.

Sygeplejestudiet

I 1990 besluttede Grønlands landsting, at der skulle etableres en grønlandsk sygeplejerske- uddannelse på niveau med den dansk/nordiske og dermed afløse den daværende sundhedsmedhjælper-uddannelse. Uddannelsesordningen skal sikre at uddannelsen til sygeplejerske kan føre til autorisation som sygeplejerske i Danmark og andre lande, ligesom det må sikres, at der gives muligheder for videre- og specialuddannelse i Danmark, på områder hvor det ikke er forsvarligt eller rationelt at gennemføre sådanne i Grønland. Det første hold sygeplejestuderende begyndte uddannelsen januar 1994.

Uddannelsesrådet har i overensstemmelse med kravet om, at sygeplejerskeuddannelsen skal være på niveau med international niveau sikret, at uddannelsesordningen løbende har fået indarbejdet anbefalinger om semesterstruktur, kvalificering af klinisk uddannelse, herunder 7 ugers praktikvejlederuddannelse, og kompetenceprofil for sygeplejerske uddannet i Grønland. I juni 2001 afholdt KIIIP seminaret "Kvalitet, fleksibilitet og sammenhæng i fremtidens videregående uddannelser". Forud for seminaret havde KIIIP udarbejdet "Redegørelse om læreruddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen, og socialpædagoguddannelsen, maj 2001". I november 2001 skrev KIIIP til uddannelsesinstitutionerne ”Om opstart af undersøgelsesarbejde angående tilpasning af de 5 grønlandske mellemlange videregående uddannelser til universitetsuddannelser”. PI afleverede januar 2002 ”Statusrapport – lovmæssig vurdering af sygeplejerskeuddannelsen som professionsbachelor”.

KIIIP skrev i brev den 8.marts 2002 til PI og pegede heri på nødvendigheden af:

  • lærerkorpsets kvalifikationsniveau, uddannelserne skal have forskningstilknytning
  • ECTS-point system skal indføres
  • Forkurser på gymnasialt niveau skal indføres for egnede dispensater uden gymnasial baggrund
  • Tidsplan for indførelse af professionsbachelor er forventet august 2004
De anførte kvalifikationskrav til undervisere indarbejdedes januar 2003 i Direktorat for Sundhed nr.14 om uddannelseskrav til sygeplejelærere ansat ved PI, herunder krav til professionsbacheloruddannelse. Ved PI har underviserne fra 1998 påbegyndt opkvalificering til kandidat- og/masterniveau, ved deltagelse i fjernstudier, finansieret via midler i den centrale pulje i Direktoratet for Sundhed.

De grundlæggende Sundhedsuddannelser

I 1994 startede det første hold af social- og sundhedshjælpere på de lokale erhvervsskoler og i 1996 kom det første hold af social- og sundhedshjælpere på sundhedslinien på brancheskoleophold ved Peqqissaanermik Ilinniarfik. Siden da har der været to hold om året på brancheskoleophold inden for sundhedslinien. Fra 2000 har der været arbejdet på en ændring af social- og sundhedshjælperuddannelsen, og marts 2005 startede den nye sundhedshjælperuddannelse op.

I oktober 2000 startede sundhedsassistentuddannelsen, som er en overbygningsuddannelse på social – og sundhedshjælperuddannelsen. Efter endt uddannelse som sundhedsassistent, har sundhedsassistenten yderligere mulighed for at specialisere sig inden for bl.a. fødsel og venerea ved at gennemføre specialiseringsmodulerne. Fra 2001 og til 2004 har der været en merituddannelsen for sundhedsmedhjælpere til sundhedsassistent. 36 sundhedsmedhjælpere har gennemført den 7 måneders merituddannelse til sundhedsassistent. Merituddannelsen er genoptaget i 2006 og der er via finansloven i årene 2006, 2007 og 2008 afsat midler til at gennemføre yderligere merituddannelse for 42 sundhedsmedhjælpere til sundhedsassistent.

I 2008 startede uddannelsen til portør-redder.

Kursusafdelingen

I marts 1994 blev efteruddannelses- og kursusvirksomheden etableret, og formålet er dels at understøtte de sundhedspolitiske målsætninger med tilbud om kompetenceudvikling og dels at understøtte sundhedsfremme, forebyggelse og tværfagligt samarbejde. Aktiviteterne prioriteres af sundhedsvæsenets kursusudvalg og er afhængig af det finanslovsbestemte budget herfor. Der udbydes mono- og tværfaglige kurser samt skræddersyede udviklingsaktiviteter.

Fysiske rammer

Peqqissaanermik Ilinniarfik er beliggende på Jagtvej 2 i Nuuk. Den ældste bygning er fra 1953 og er på 1200 kvm. Den rummede oprindeligt den tidligere sundhedsmedhjælperskole som blev nedlagt i 1993, i forbindelse med opstart af sygeplejestudiet. I 2004 stod en tilbygning klar og centret fik samlet sin virksomhed under ét tag. Tidligere havde de grundlæggende uddannelser plads på første sal i den tidligere skipperskole på Jagtvej 40. Hammer, Schmidt og Lassen har tegnet den 1200 kvm. nye bygning. Peqqissanermik Ilinniarfik råder nu over 2.400 kvm. Bygningens vedligeholdelsesstatus er god.