ECTS: 10 point

Prøveform: Mundtlig prøve på baggrund af synopsis

Modulet har fokus på den betydning samfund, organisationer, organisering og kultur har for den professionelles muligheder for at styrke samarbejdet med patient, klient og borger. Den studerende opnår kompetence til at vurdere praksisnære problemstillinger i social- og sundhedspraksis.

Indhold

Teori og metode der knytter sig til følgende temaer;

 • Politiske og administrative organiseringer, rammer og vilkår
 • Organisations- og kulturforståelse i forhold til mødet mellem patient, klient, borger og den professionelle
 • Borgerbegrebet, medborgerskab- forståelse; autonomi- borgerperspektiv og indflydelse, borgerinddragelse- og deltagelse i et tværfagligt- tværsektorielt- socialt netværk
 • Patientologi
 • Professionsforståelse- professionsidentitet.
 • Faglighed, tværfaglighed i en tværsektoriel sammenhæng, kompetencer, koblingskompetencer, patient- klient-borgerforløb i et sammenhængende forløb og i et socialt- klinisk og organisatorisk perspektiv?
 • Videnskabsteori og videnskabsteori´s betydning for praksisnære problemstillinger i social- og sundhedspraksis.
 • Etik og filosofi´s betydning i praksis.

Læringsmål

Viden og forståelse

 • Den studerende have viden om og forståelse for politiske og administrative styringsformer samt organisatoriske rammer og vilkårs betydning for borgere/patienter og medarbejdere i social- og sundhedsvæsenet
 • Skal have viden om og forståelse for organisationers og kulturens betydning for samarbejde mellem de professionelle og borgere/patienter
 • Skal have viden om og forståelse for borgerens/patientens muligheder og begrænsninger ved forskellige levevilkår, livsformer, sundhedstilstand og kulturelle baggrund
 • Skal have viden om og forståelse for dilemmaer og konflikter i mellemmenneskelige relationer i forhold til såvel borgere/patienter, pårørende som kollegaer

Færdigheder

 • Den studerende skal kunne vurdere hvilken betydning de samfundsmæssige, kulturelle og organisatoriske rammer har for praksisudøvelse i social- og sundhedssektoren
 • Skal kunne vurdere de etiske problemstillinger i tilknytning til magtforhold i social- og sundhedssektoren

Kompetencer

 • Den studerende skal kunne håndtere praksisnære problemstillinger og opstille samt vælge relevante handlemuligheder hertil
 • Den studerende skal kunne indgå i og varetage samarbejde med borgerne/patienten ud fra borgerens/patientens behov og situation som bruger af social- og sundhedsvæsenet.
 • Den studerende skal kunne håndtere konfliktsituationer der kan opstå i samarbejdet mellem professionelle, borgeren/patienten, pårørende og kollegaer